2017 3

Κυριακή, 22 Ιουλίου 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΥΝΩΝ


                                                                       ΑΔΑ: Β41ΙΩ15-ΙΝ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Σουφλί 18-07-2012 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                               Αρ. Πρωτ. 17451 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ.μελ: 98/2011                        ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1.  Ο Δήμαρχος Σουφλίου,  προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του 

έργου  «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΥΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»   με 

προϋπολογισμό 415.000,00      ΕΥΡΩ με ΦΠΑ.       Το έργο ανήκει στην κατηγορία 


ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ήΗ/Μ. 

2.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του 

διαγωνισμού  (Διακήρυξη,    Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π)        από την έδρα της 

υπηρεσίας,  το Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σουφλίου,          οδός Βασ.Γεωργίου 

180, Σουφλί,  μέχριτην Πέμπτη 16 Αυγούστου 2012 .Ηδιακήρυξη του έργου έχει 

συνταχθεί κατάτο εγκεκριμένοαπότον υπουργό ΠΕΧΩΔΕυπόδειγματύπου β΄. 

       Πληροφορίες στο τηλέφωνο  2554           3  50130-31   ,  FAX   επικοινωνίας 

2554022502, αρμόδιοιυπάλληλοιγιαεπικοινωνίακ.Αράπη Κατερίνα – ΣιδεράΜαρία 

3.  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21  Αυγούστου  2012 ,  ημέρα Τρίτη και ώρα 

10.00  π.μ.   [λήξη επίδοσης προσφορών]       στα γραφεία του Δήμου Σουφλίου 

μπροστά σε αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού,.με το σύστημα προσφοράς με 

ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για το μέρος των εργασιών που αποτιμώνται 

με κατ' αποκοπή τιμήματα [αρθ. 7 Ν. 3669/2008], σε συνδυασμό με το σύστημα 

προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης,           κατά ομάδες τιμών ομοειδών 

εργασιών και έλεγχο ομαλότητας αυτών των ποσοστών έκπτωσης για το μέρος 

των εργασιώνπου αποτιμώνται μετιμές μονάδος [αρθ. 6 Ν. 3669/2008] 

4. Στοδιαγωνισμόγίνονταιδεκτές 

4.1. Μεμονωμένεςεργοληπτικέςεπιχειρήσεις: 

α.     Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων  (Μ.Ε.ΕΠ.)            που 

τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην  1η  η        η 

                                                                   ,2 &   3 τάξη για 

εργοληπτικές επιχειρήσεις εντός νομού ή δεύτερου και στην  1η και  2η τάξη για εργοληπτικές επιχειρήσεις εκτός νομού για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή Η/Μ 

προϋπολογισμού  337.398,37    ευρώ.  1 ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α2 τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίαςΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή Η/Μ, 

μετις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση 

ορίουλόγωκοινοπραξίας) 

β.     Προερχόμενεςαπό κράτη - μέλητης ΕυρωπαϊκήςΈνωσης ήτου Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψειτην συμφωνία για 

τις Δημόσιες Συμβάσεις  (Σ.Δ.Σ.)  του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου  (Π.Ο.Ε.), 

σταοποίατηρούνται επίσημοι κατάλογοιαναγνωρισμένωνεργοληπτών, εφόσονείναι 

εγγεγραμμένεςσεαυτούς καισετάξη καικατηγορίααντίστοιχη μετις καλούμενεςτου 

ΕλληνικούΜητρώουΜΕΕΠ. 

γ.     Προερχόμενεςαπό ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι 

κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 

έργαπαρόμοια μετοδημοπρατούμενο, απόποιοτικήκαιποσοτικήάποψη. 4.2.   Κοινοπραξίες Εργολ.    Επιχ. των παραπάνω περιπτώσεων α,         β και γ σε 

οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους,       υπό τους όρους του  16    παρ.   7  του Ν. 

3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξίαστηνίδιακατηγορία), υπότονόροότικάθεΕργοληπτική 

Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 

25% τηςκαλούμενηςκατηγορίας. 

4.3    Κοινοπραξίες Εργολ.  Επιχ. για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των 

εργασιών του έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 

(ΚΔΕ)..  Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα 

προκύπτειαπότονπροϋπολογισμότηςκατηγορίαςγιατηνοποίααυτήσυμμετέχεικαι 

δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται.  Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 

10% του προϋπολογισμού του έργου  (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν 

καλείται στη δημοπρασία,    αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 

κατηγορίας. 


4.4.   Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει,  είτε μεμονωμένα,  είτε ως μέλος 

ενός κοινοπρακτικού σχήματος.      Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες 

εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ 

εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»).  Κατά τα 

λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών 

επιχειρήσεωνσεδιαγωνισμούςγιατηνκατασκευήΔημοσίωνΈργων. 

5.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 

ύψους έξι χιλιάδες επτακόσια δέκα τρία ευρώ (6.713,00      €), ήτοι  2% επί του 

προϋπολογισμού, πλην ΦΠΑ και αναθεωρήσεων, η οποία θα απευθύνεται προς το 

Δήμο Σουφλίου και με ισχύ τουλάχιστον  6    (έξι) μηνών και  30 ημερών από την 

ημερομηνίαδημοπράτησης 

6.  Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις 

τουάρθρου 51 τουν.3669/2008 (Α’ 116) 

7.  Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  – 

ΘΡΑΚΗΣ  2007-2013      το οποίο  ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ 

(ΕυρωπαϊκόΤαμείοΠεριφερειακήςΑνάπτυξης). 

7. Ησυνολικήπροθεσμίαπεραίωσηςτουέργουορίζεταισεεννέα (9) μήνες 

8. ΤοαποτέλεσματηςδημοπρασίαςθαεγκριθείαπότηνΟικονομικήΕπιτροπή.                                                     ΣΟΥΦΛΙ 18-07-2012 

                                                 ΟΔΗΜΑΡΧΟΣΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                  ΠΟΥΛΙΛΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

2013-1Συστατικα blog

Όροι χρήσης οπτικοακουστικών μέσων στην σελιδα μας

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ
Κάτοχοι Πνευματικών Δικαιωμάτων

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/31/ΕΚ άρθρο 15 Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου αφορά τα άρθρα 12,13,14 της Οδηγίας, όπου το άρθρο 14 είναι η Φιλοξενία!

Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου αναφέρεται ότι οι φορείς [πρόσωπα, ομάδες προσώπων, σύλλογοι, οργανισμοί κτλ. (θεσμοθετημένοι ή μη) που αναπτύσσουν κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές, κ.λπ. δραστηριότητες] δεν έχουν γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Η νομοθεσία λαμβάνοντας υπόψη την εντελώς διαφορετική φύση του συμμετοχικού διαδικτύου από αυτή των παραδοσιακών μέσων, έχει απαλλάξει τους υπεύθυνους των διαδικτυακών τόπων από την υποχρέωση προληπτικού (που πραγματοποιείται, που εφαρμόζεται για να αποτρέψει, να εμποδίσει την εμφάνιση, την εκδήλωση διάφορων καταστάσεων) ελέγχου του περιεχομένου. Διότι ο νόμος δέχεται ότι προληπτικά δεν μπορεί να τα εποπτεύει διαρκώς (το moderation είναι επιλογή κι όχι υποχρέωση). Το αντιστάθμισμα είναι βέβαια ότι τους επιβάλλει να λειτουργούν με μεγάλη αμεσότητα (όπως επιβάλλεται από τη φύση του Διαδικτύου) όταν έχουν ενημερωθεί ότι υπάρχει παράνομο υλικό, στο πλαίσιο της υποχρέωσης τους για κατασταλτικό έλεγχο. Μπορεί να μην έχει δηλαδή προληπτική ευθύνη έχει όμως υποχρέωση μόλις μάθει ότι κάτι είναι παράνομο, να το αφαιρέσει. Κι αυτή την ενημέρωση, θα την έχει μετά από σχετικό αίτημα του θιγόμενου!

Κανένα από τα αρχεία που εικονίζονται εδώ δεν φιλοξενούνται πραγματικά σε αυτόν τον site.

Οι ιδιοκτήτες και δημιουργοί αυτής της ιστοσελίδας δεν είναι υπεύθυνοι για τη χρήση των αναφορών και των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Σε αυτή την ιστοσελίδα, παρέχονται μόνο συνδέσμοι απο άλλους πόρους. Όλες οι πληροφορίες και οι συνδέσεις παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο.

Αν είστε οι πνευματικοί δικαιούχοι του υλικού που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα και δεν θέλετε να εξαπλωθεί, θα είμαστε ευτυχείς να σας βοηθήσουμε με την αφαίρεση των κατάλληλων διασυνδέσεων.

Αυτό προϋποθέτει να μας στείλετε ένα μήνυμα, το οποίο θα αναφέρει ακόλουθες πληροφορίες:

1. Αποδεικτικά στοιχεία οτι το υλικό σας προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα:
- Σαρωμένο έγγραφο με σφραγίδα
- E-mail από τον επίσημο ιδιοκτήτη της εταιρείας
- Άλλα στοιχεία επικοινωνίας, που θα μας επιτρέπει να σας ταυτοποιήσουμε ως ιδιοκτήτη του υλικού αυτού.

2. Το κείμενο που επιθυμείτε να τοποθετήσετε, συνοδεύεται από ένα αφαιρούμενο μέσο.

Σε αυτό, μπορείτε να καθορίσετε πού και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατόν να συλλεχθούν πληροφορίες, συνδέσεις με το οποίο έχουν αφαιρεθεί, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να πάρουν από εσάς όλες τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν σχετικά με αυτό το υλικό.

3. Απευθείας συνδέσεις με τις σελίδες που περιέχουν αναφορές σε δεδομένα που πρέπει να αφαιρεθούν.
(μορφης : http://www.info1058fm.com/2013/10/01-02.html)

Στη συνέχεια, μέσα σε 48 ώρες, το υλικό θα αφαιρεθεί και δεν θα είναι εφικτή η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail επικοινωνίας - info105.8@gmail.com
Εναλλακτικά επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 00306998062030

ShareThis