2017 3

Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

Δορυφορικά Νέα Μαΐου
Όταν τα σκουπίδια γίνονται χρυσός
πώς μπορεί η σωστή διαχείριση των απορριμάτων να αποφέρει δισεκατομμύρια στα κράτη και να ανοίξει χιλιάδες θέσεις εργασίας
Σε πόρο αειφόρου ανάπτυξης μπορεί να μετατραπούν τα σκουπίδια αρκεί να γίνεται ορθή διαχείριση τους, σύμφωνα με νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, υπάρχουν κράτη που επιτυγχάνουν ανακύκλωση για το 70% των απορριμάτων τους. Ένα συντονισμένο πρόγραμμα φόρων και απαγορεύσεων της ταφής και αποτέφρωσης των αποβλήτων, μηχανισμών απόδοσης ευθύνης στον παραγωγό και πληρωμής για όσα πετάς αποδεικνύεται ότι αποτελούν τα πλέον αποτελεσματικά μέσα για τη μετατροπή των απορριμάτων κυριολεκτικά σε χρυσό, σύμφωνα με την έκθεση.


Η εμπειρία σε κάποια κράτη μέλη δείχνει ότι ένας συνδυασμός από τα ακόλουθα μέσα αποτελεί τον καλύτερο τρόπο βελτίωσης της διαχείρισης των αποβλήτων:


-Φόροι και/ή απαγορεύσεις της ταφής και αποτέφρωσης αποβλήτων – τα αποτελέσματα της μελέτης είναι κατηγορηματικά: τα ποσοστά ταφής και αποτέφρωσης έχουν μειωθεί στις χώρες όπου απαγορεύσεις ή φόροι έχουν αυξήσει τις δαπάνες για την ταφή και αποτέφρωση αποβλήτων.


-Οι μηχανισμοί «πληρωμής για όσα πετάς» έχουν αποδειχθεί πολύ αποδοτικοί στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και στην ενθάρρυνση των πολιτών να συμμετέχουν στη διαλογή κατά τη συλλογή αποβλήτων.


-Οι μηχανισμοί απόδοσης ευθύνης στον παραγωγό έχουν επιτρέψει σε διάφορα κράτη μέλη να συγκεντρώσουν και αναδιανείμουν τα χρήματα που είναι αναγκαία για τη βελτίωση της συλλογής και ανακύκλωσης κατόπιν διαλογής. Η απόδοση όμως συγκριτικά με το κόστος και η διαφάνεια ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ ροών αποβλήτων, ώστε οι ανωτέρω μηχανισμοί χρειάζονται προσεκτικό σχεδιασμό και παρακολούθηση.


Σημαντικές διαφορές μεταξύ κρατών μελών


Στη διαχείριση των αποβλήτων υφίστανται μεταξύ των κρατών μελών σημαντικές διαφορές. Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύθηκε από την Eurostat στις 27 Μαρτίου, τα έξι πλέον προηγμένα κράτη μέλη – το Βέλγιο, η Δανία, η Γερμανία, η Αυστρία, η Σουηδία και οι Κάτω Χώρες – θάβουν ποσοστό μικρότερο από 3% των αστικών τους απορριμμάτων.


Στο άλλο άκρο, 9 κράτη μέλη εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την υγειονομική ταφή για ποσοστό περισσότερο από 75% των αστικών τους απορριμμάτων. Πρόσφατα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από την Eurostat δείχνουν ότι σε ορισμένα νέα κράτη μέλη συντελείται συνεχής πρόοδος, τα δε ποσοστά ανακύκλωσης αυξάνουν ταχέως. Η παραγωγή αστικών απορριμμάτων έχει επίσης μειωθεί σε διάφορα κράτη μέλη, ίσως εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης.


Χρειάζονται οικονομικά μέσα για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ


Η μίμηση εφαρμογής των εν λόγω μέσων σε όλα τα κράτη μέλη θα είναι αναγκαία ώστε η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους που τάσσονται στην ενωσιακή νομοθεσία περί αποβλήτων και τους στόχους της Ένωσης για τον βαθμό απόδοσης στη χρήση πόρων. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η δυνατότητα μετατροπής της χρήσης των μέσων αυτών σε νομικώς δεσμευτική σε ορισμένες περιπτώσεις θα εκτιμηθεί στην ανασκόπηση των ενωσιακών στόχων για τα απόβλητα το 2014. Η Επιτροπή περιλαμβάνει επίσης την άρτια διαχείριση των αποβλήτων στις προϋποθέσεις είσπραξης ορισμένων ευρωπαϊκών ενισχύσεων.


Τα απόβλητα αποτελούν ορθή επιχειρηματική δραστηριότητα


Στο μεταξύ, η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν αποτελεσματικότερα την ισχύουσα νομοθεσία για τα απόβλητα. Οι κλάδοι διαχείρισης και ανακύκλωσης των αποβλήτων στην ΕΕ παρουσίασαν κύκλο εργασιών ύψους 145 δισ. ευρώ το 2008, αντιπροσωπεύοντας περί τα 2 εκατ. θέσεις εργασίας.


Η πλήρης συμμόρφωση με την ενωσιακή πολιτική αποβλήτων θα μπορούσε να δημιουργήσει συμπληρωματικώς επιπλέον 400.000 θέσεις εργασίας μέσα στην ΕΕ και επιπλέον ετήσιο κύκλο εργασιών 42 δισ. ευρώ. Η βελτιωμένη διαχείριση των αποβλήτων θα συνέβαλε στην επίτευξη διαφόρων αντικειμενικών σκοπών και στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Ανακαλύφθηκε γονίδιο που επιβραδύνει τον καρκίνο στο πάγκρεας


Ελπίδες για εστιασμένη θεραπεία που θα αποτρέπει την εξάπλωση ανοίγει η ανακάλυψη διεθνούς επιστημονικής ομάδας


Ελπίδες για εστιασμένη θεραπεία που θα αποτρέπει την εξάπλωση ανοίγει η ανακάλυψη διεθνούς επιστημονικής ομάδας
Ένα γονίδιο που επιβραδύνει την εξάπλωση του καρκίνου του παγκρέατος, ανακάλυψε μια μεγάλη διεθνής ομάδα επιστημόνων ενισχύοντας τις ελπίδες για μια επιτυχή εστιασμένη θεραπεία της νόσου στο μέλλον.


Ερευνητές από τη Βρετανία, τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Αυστραλία με επικεφαλής τον καθηγητή Ντέιβιντ Τούβεσον του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Cambridge, βρήκαν ότι το εν λόγω γονίδιο USP9X βοηθά στην καταπολέμηση των όγκων στο πάγκρεας των ποντικιών και, στη συνέχεια, ανακάλυψαν ότι μπορεί να δράσει ανάλογα και στους ανθρώπους.


Συγκεκριμένα όταν το γονίδιο απενεργοποιείται, τότε τα κύτταρα του παγκρεατικού καρκίνου προστατεύονται απέναντι στις φυσικές άμυνες του οργανισμού, γίνονται πιο επιθετικά και εξαπλώνονται ταχύτερα.


Ο καρκίνος του παγκρέατος είναι μία από τις πιο θανατηφόρες μορφές της νόσου. Αν και σταδιακά βελτιώνεται το προσδόκιμο ζωής των ασθενών, λιγότεροι από ένας στους πέντε ασθενείς ζουν για ένα χρόνο ή περισσότερο μετά τη διάγνωση της ασθένειας.


Περίπου το 96% των ασθενών πεθαίνουν μέσα σε μία πενταετία μετά τη διάγνωση (ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά επιβίωσης μεταξύ των διαφόρων ειδών καρκίνου). Η έγκαιρη διάγνωση της νόσου στο πάγκρεας είναι δύσκολη, γι' αυτό όταν ανακαλύπτεται, η νόσος έχει συνήθως πια εξαπλωθεί.


Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το εν λόγω γονίδιο δυσλειτουργεί στο 15% περίπου των περιπτώσεων καρκίνου του παγκρέατος, οπότε μία πιθανή νέου τύπου θεραπεία που στοχεύει σε αυτό το γονίδιο, θα μπορούσε να βοηθήσει περίπου το 15% των ασθενών.

Σήμερα εκδίδεται στην Ελλάδα ο Μάκης Ψωμιάδης


Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης της ΠΓΔΜ έκανε δεκτό το αίτημα έκδοσης του στην χώρα μας.


Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης της ΠΓΔΜ έκανε δεκτό το αίτημα έκδοσης του στην χώρα μας.
Στην Ελλάδα αναμένεται να επιστρέψει σήμερα ο Μάκης Ψωμιάδης, καθώς το υπουργείο Δικαιοσύνης της ΠΓΔΜ έκανε δεκτό το αίτημα έκδοσης του στην χώρα μας, που είχε διαβιβαστεί το Νοέμβριο του 2011.


Ο πρώην μεγαλοπαράγοντας του ελληνικού ποδοσφαίρου αναμένεται το μεσημέρι να παραδοθεί στα σύνορα των Ευζώνων από το κλιμάκιο της Interpol στην ΠΓΔΜ στο ελληνικό κλιμάκιο της Interpol.

Ο Μάκης Ψωμιάδης συνελήφθη από την αστυνομία της γειτονικής χώρας στις 9 Νοεμβρίου 2011, ενώ βρισκόταν σε καφετέρια κοντά στο κέντρο των Σκοπίων. 

Στη συνέχεια, ο ανακριτής του Πρωτοδικείου των Σκοπίων είχε διατάξει την προφυλάκισή του.

Από τότε εκκρεμούσε η έκδοση του, ενώ όλο αυτό το διάστημα οι αρμόδιες αρχές της ΠΓΔΜ προέβαλαν γραφειοκρατικά προβλήματα, τα οποία, όμως, τελικά ξεπεράστηκαν.

Ο Μάκης Ψωμιάδης είχε συλληφθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο για τη συμμετοχή του στα στημένα παιχνίδια και για παράνομο στοιχηματισμό.

Είχε αφεθεί, όμως, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, λόγω διαφωνίας εισαγγελέα και ανακριτή για το αν θα έπρεπε να προφυλακιστεί.

Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΛΙΑΤΣΟΣ Καρέ καρέ η σύλληψη


Στο αστυνομικό τμήμα του Συντάγματος οδηγήθηκε ο Αιμίλιος Λιάτσος μετά τη σύλληψή στα γραφεία της εφημερίδας του “Παρασκευή και 13”.

Η σύλληψη έγινε μετά από μήνυση που κατέθεσε εις βάρος του η δικηγόρος και σύζυγος του Πάνου Καμμένου, Έλενα Τζούλη και αφορούσε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Παρασκευή +13» στις 30 Μαρτίου. Η κ. Τζούλη επικαλείται παραβίαση ασφαλιστικών μέτρων που είχε κερδίσει η ίδια κατά της εφημερίδας «Παρασκευή και 13», απαγορεύοντας στην αναφορά του ονόματος της κ. Τζούλη.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η ιστοσελίδα newskosmos ο Αιμίλιος Λιάτσος βρίσκεται σε κατάσταση αλλοφροσύνης και καλούσε το γραφείο του να τηλεφωνήσει μεταξύ άλλων στον Βενιζέλο και τον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου.

Εν τω μεταξύ, ο Πάνος Καμμένος έσπευσε να ανακοινώσει τη σύλληψη Λιάτσου στο twitter: “Τέλος συκοφάντες, έρχονται οι πλαστογράφοι”, σχολίασε.


alt
Δείτε τις φωτογραφίες Δείτε τις φωτογραφίες 


(Πηγή φωτογραφιών:fimotro)
ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ Η συγκλονιστική ιστορία του Κωνσταντίνου


Το είχε προαναγγείλει από το twitter της η Βίκυ Χατζηβασιλείου και επιβεβαιώθηκε χθες το βράδυ με το κλάμα να πέφτει... κορόμηλο.

Η ιστορία του 23χρονου Κωνσταντίνου τσακίζει κόκκαλα.

Ο νεαρός όταν ήταν 8 χρονών βρέθηκε ξαφνικά σε ένα ίδρυμα στο οποίο τον εγκατέλειψαν οι ίδιοι του οι γονείς.

Έμεινε κάποια χρόνια εκεί και στη συνέχεια υιοθετήθηκε από μια άλλη οικογένεια.

Όλο αυτόν τον καιρό δεν τον αναζήτησε κανένας αλλά αυτός βρήκε την ευκαιρία να αναζητήσει τις απαντήσεις που χρειάζεται μέσα από το "Πακέτο".

Η συνέχεια ήταν αποκαλυπτική...

Δεν υπάρχει αυτό το βίντεο που θα δείτε! Γάτα ζητάει το φαγητό της στη… νοηματική!!!

Ο ιδιοκτήτης κάθεται απέναντι από τη γάτα
και κάτι μασουλάει διαρκώς.
Πού και πού ρίχνει καμιά κλεφτή ματιά στο ζώο
και επιστρέφει στο πιάτο του.
«Να δω τι θα κάνει», σκέφτεται και περιμένει.

Ώσπου η γάτα… σηκώνει το ποδαράκι της
με χάρη και κάτι… δείχνει!
Κάθε φορά που βάζει ο χριστιανός
μια μπουκιά στο στόμα του,
εκείνη κάνει την ίδια χειρονομία.

Σαν κάτι να θέλει να του πει… με το πόδι.
Κι αν νομίζετε ότι οι γάτες δεν ξέρουν από… νοηματική,
δείτε προσεκτικά το ακόλουθο βίντεο.

ΕΚΛΟΓΕΣ 06 ΜΑΪΟΥ 2012 - ΤΕΣΤ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ( θα το λέω με κάθε ευκαιρία...)


Σε αυτό το BLOG δεν ψηφίζουμε και δεν βάζουμε διαφημίσεις πολιτικές


Τι μπορει να σου συμβει ενώ διασχίζεις αμέριμνος το πεζοδρόμιο....VIDEO

ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ 58

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ 58 SNEAK PREVIEW

ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ 64

Πραγματικά «δεν υπάρχει» αυτή η απάντηση του Πούτιν στη Σύνοδο Κορυφής!


 VIDEO: Πραγματικά «δεν υπάρχει» αυτή η απάντηση του Πούτιν στη Σύνοδο Κορυφής!
Ίσως το πιο εντυπωσιακό βίντεο που έχετε δει… Σε μια Σύνοδο Κορυφής, δείτε τι απαντάει ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε ένα «μεγάλο» δημοσιογράφο που «τολμάει» να τον ρωτήσει για το θέμα της Τσετσενίας! Προσέξτε, ιδίως, μετά τη «διπλωματική» απάντηση του προέδρου της Ρωσίας, την απίστευτη  σιγή και την αμηχανία που επικρατεί στο χώρο, καθώς και τα αποσβολωμένα βλέματα των υπολοίπων πολιτικών αρχηγών που προσπαθούν να καταλάβουν αν άκουσαν καλά…
Μακάρι να είχαμε και εμείς έναν τέτοιο πρωθυπουργό για να απαντούσε ανάλογα στις απαιτήσεις του κάθε Τόμσεν και της κάθε κυρίας Μέρκελ…

ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ 57

Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Κως: Χαροπαλεύει 19χρονη που έκοψε τις φλέβες της και ''βούτηξε'' στο κενό


Tέλος στη ζωή της επιχείρησε να βάλει μία 19χρονη Τσέχα στην Κω, η οποία αφού έκοψε τις φλέβες της έπεσε και από το δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας όπου διέμενε! Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 04.00 τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου (21-04-2012) στην οδό Μανδηλαρά 34 όπου διέμενε η νεαρή αλλοδαπή.  
Όπως γράφει σήμερα το Νewsit  η 19χρονη κοπέλα αρχικά επιχείρησε να κόψει τις φλέβες της και στη συνέχει έπεσε από το μπαλκόνι του διαμερίσματος της στο δεύτερο όροφο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στα κάτω άκρα. Αμέσως στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο το οποίο και μετέφερε την τραυματία στο νοσοκομείο της Κω όπου και νοσηλεύεται. 
Σύμφωνα με τη rodiaki.gr, νωρίτερα η νεαρή Τσέχα είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, ενώ φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Πάντως η 19χρονη έχει αφήσει σημείωμα γραμμένο στη μητρική της γλώσσα το οποίο και μεταφράζεται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που την οδήγησαν σε αυτήν της την πράξη.

Έχασε την μπάλα του στο τσουνάμι της Ιαπωνίας και βρέθηκε...στην Αλάσκα


Στο τσουνάμι της Ιαπωνίας έχασε τα πάντα. Το σπίτι
 του παρασύρθηκε από τα τεράστια κύματα. Μαζί όμως ο 16χρονος ΜΙσάκι Μουρακάμι έχασε και την μπάλα του. Μόνο που η τύχη παίζει περίεργα παχνίδια αφού η αγαπημένη του μπάλα βρέθηκε έναν χρόνο μετά...στην Αλάσκα!


Ο 16χρονος Μισάκι είχε γράψει το όνομά του πάνω στην μπάλα το 2005, την οποία του είχαν κάνει δώρο οι συμμαθητές του.


Ο Μουρακάμι ζει στην πόλη Ρίκουζεν-Τακάτα της Ιαπωνίας, η οποία είχε υποστεί τεράστιες καταστροφές από το τσουνάμι της 11ης Μαρτίου.


Ο Αμερικανός Ντέιβιντ Μπάξτερ βρήκε την μπάλα σε μια παραλία του νησιού Μίντλετον και με τη βοήθεια της συζύγου του μετέφρασε το ιαπωνικό μήνυμα. Εκτός από το όνομα του 16χρονου, η μπάλα έγραφε «καλή τύχη».

ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ 62

ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ 61

ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ 60

3 Μέρες μουσικές για όλους! Για πρωτη φορα στην Πολη της Ξανθης!


Ένα ολόκληρο χωριό, ψάχνει τη χαμένη διαθήκη εμπόρου στην Ελβετία!


Κρήτη: Ένα ολόκληρο χωριό, ψάχνει τη χαμένη διαθήκη εμπόρου στην Ελβετία!


Μια υπόθεση θρίλερ, βγαλμένη λες από μυθιστόρημα, απασχολεί το τελευταίο διάστημα την μικρή κοινωνία ενός ημιορεινού χωριού της Κρήτης.


Στις Κ.Ασίτες Ηρακλείου οι μυημένοι συζητούν για την χαμένη διαθήκη ενός εμπόρου ρίγανης που μαζί με τις δύο αδερφές του απέκτησαν τεράστια περιουσία, αλλά δεν ευτύχησαν να δουν παιδιά ή άλλους διαδόχους.


Η οικογένεια Χατζάκη, γνωστή ήδη για τις δωρεές της στο χωριό και στο Πανεπιστημιακό

Συνελήφθη ο Γιώργος Κουρής για χρέη προς το Δημόσιο


Συνελήφθη ο Γιώργος Κουρής για χρέη στο Δημόσιο


Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο γνωστός εκδότης Γιώργος Κουρής καθώς συνελήφθη σήμερα για χρέη προς το Δημόσιο.


Ο ιδιοκτήτης της Αυριανής και του Φίλαθλου προσήχθη με εντολή του Οικονομικού Εισαγγελέα, Γρηγόρη Πεπόνη, για μη απόδοση ΦΠΑ και κρατείται στο Α.Τ. Ψυχικού.


Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Κουρής, εκτός από την Αυριανή και τον Φίλαθλο, κατέχει πακέτο μετοχών στο Alter ενώ είναι ιδιοκτήτης και στο Contra Channel.

Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

Τελικα ειστε πολυ μα πολυ καραγκιόζηδες ... ((( Νο 2 )))No2 - e-mail  .... σε ραδιοφωνικο σταθμο δειτε τι γράφουν οι καραγκιόζηδες..που κανουν προεκλογικο αγωνα με τα λεφτα μας....

Ν.Δ. ΝΟΔΕ Έβρου - Ενημέρωση nodeevrou@gmail.com


Καλησπέρα

Επειδή κάποια ΜΜΕ ζήτησαν διευκρινίσεις σχετικά με την δωρεάν μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων των πολιτικών κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο, σας παραθέτουμε παρακάτω τι αναφέρεται στο Προεδρικό Διάταγμα 26 και στην ΚΥΑ 8945 και σας επισυνάπτουμε και ολόκληρα τα σχετικά ΦΕΚ.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 26 – 15/3/2012
Άρθρο 45
(σελίδα 11)

Προβολή προεκλογικών μηνυμάτων των κομμάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα

1.α. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης, καθώς και οι φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, κάθε μορφής, υποχρεούνται να μεταδίδουν μηνύματα κομμάτων και συνασπισμών σε διάρκεια που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου για την εποπτεία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Υπουργού, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και γνώμη της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση, ο κατά τα ανωτέρω οριζόμενος χρόνος κατανέμεται μεταξύ των κομμάτων και των συνασπισμών με βάση την αρχή της αναλογικής ισότητας και την εξασφάλιση της μετάδοσης των θέσεων και του προγράμματος των κομμάτων και των συνασπισμών.

β. Η ανωτέρω μετάδοση διενεργείται δωρεάν και απαλλάσσεται από κάθε τέλος.

3. Κανένα μήνυμα δεν επιτρέπεται να μεταδίδεται την προηγούμενη, καθώς και την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.

4. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι των κομμάτων ή συνασπισμού κομμάτων, τα οποία έχουν πλήρεις συνδυασμούς υποψηφίων στα τρία τέταρτα (3/4) των εκλογικών περιφερειών της χώρας.

KΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ.  8945  (2)
ΦΕΚ             1304/18-4-2012      
(σελίδα 2)

Όροι, προϋποθέσεις και χρόνος προβολής κατά την προεκλογική περίοδο των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων, που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετέχουν στις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012, από τους δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης καθώς και τους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής.

Παράαγραφος 8
(σελίδα 4)

Ο χρόνος που διατίθεται για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας, καθώς και στους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς καθορίζεται σε δέκα (10) λεπτά της ώρας ημερησίως. Ως ώρα μετάδοσης των μηνυμάτων αυτών ορίζεται το διάστημα από 07.00 έως 01.00. Ο ως άνω χρόνος μετάδοσης κατανέμεται σε εβδομαδιαία βάση ως εξής: 
στο ΠΑ.ΣΟ.Κ ποσοστό 33,33%, στη Ν.Δ. ποσοστό 33,33%, στα πολιτικά κόμματα Κ.Κ.Ε., ΛΑ.ΟΣ, ΣΥ.ΡΙΖ.Α., ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ−ΠΡΑΣΙΝΟΙ ποσοστό 22,61%, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη στις εκλογές της 4/10/2009, και στα πολιτικά κόμματα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ποσοστό 10,73%, όπως αναλύθηκε στην προηγούμενη παράγραφο. Η ενδεικτική κατανομή του χρόνου αυτού ημερησίως έχει ως εξής: ΠΑ.ΣΟ.Κ. 3,333 λεπτά, ΝΔ 3,333 λεπτά, Κ.Κ.Ε. 0,840 λεπτά, ΛΑ.Ο.Σ. 0,627 λεπτά, ΣΥΡΙΖΑ 0,512 λεπτά, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ−ΠΡΑΣΙΝΟΙ 0,282 λεπτά, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 0,335 λεπτά, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 0,335 λεπτά, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 0,268 λεπτά, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 0,134 λεπτά.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

Με εκτίμηση

Βασίλης Τουρλιάδης
Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα Έβρου
Υπεύθυνος Διαδικτύου και Νέων Τεχνολογιών ΝΟ.Δ.Ε. Έβρου


Οι «καημένοι» οι Τραπεζίτες, σε λίγο θα βγουν στο σύνταγμα για «ελεημοσύνη»!!!Οι πλειστηριασμοί των ακινήτων απο τις Τράπεζες οσονούπω θα ξεκινήσουν, και τότε θα φανεί ολόκληρη η εικόνα, όχι αυτή την οποίαν προσπαθούν τα «παπαγαλάκια» να «περάσουν»

Πραγματοποιήθηκε προχτές η εκταμίευση, της πρώτης δόσης, ύψους 25 δισ. Ευρώ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) για την κεφαλαιακή ενίσχυση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.


Αναφερόμενος ο κ. Παπαδήμος γνωστοποίησε πως η κυβέρνηση σε συνεργασία με αρμόδιους

Κυριακή, 22 Απριλίου 2012

οι καραγκιοζίδες μονη τους ψηφιζουν νομους.... το τζαμπα πεθανε ξεφτιλες.e-mail  .... σε ραδιοφωνικο σταθμο δειτε τι γράφουν οι καραγκιοζίδες..που κανουν προεκλογικο αγωνα με τα λεφτα μας....

Ν.Δ. ΝΟΔΕ Έβρου - Ενημέρωση nodeevrou@gmail.com


Καλημέρα

Σας αποστέλλουμε το πρώτο προεκλογικό ραδιοφωνικό σποτ της ΝΔ.
Σε περίπτωση που έχετε παραλάβει το σποτ απευθείας από τα κεντρικά γραφεία της ΝΔ, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.

Η Νομοθεσία ορίζει ότι οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί σε όλη την Περιφέρεια υποχρεούνται να αναμεταδίδουν δωρεάν τα προεκλογικά σποτ των κομμάτων.
Ο χρόνος που αναλογεί στη Νέα Δημοκρατία είναι τρία λεπτά και είκοσι δευτερόλεπτα ημερησίως.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις ώρες αναμετάδοσης του σποτ.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

Με εκτίμηση

Βασίλης Το.........ης
Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα Έβρου
Υπεύθυνος Διαδικτύου και Νέων Τεχνολογιών ΝΟ.Δ.Ε. Έβρου....
Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ


Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 2190/1994 και τη ΔΙΔΑΔ/Φ.18.25/2070/οικ.9575 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της 18ης Απριλίου 2012, κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος απαγορεύεται πλην ελαχίστων εξαιρέσεων η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή την πρόσληψη κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.


Επισημαίνεται ότι η παραπάνω απαγόρευση αφορά όχι μόνο τις τελικές πράξεις αλλά και όλες τις σχετικές προπαρασκευαστικές πράξεις ή/και αποφάσεις, εφόσον αυτές είναι κατά νόμο αναγκαίες προϋποθέσεις για την έκδοση της τελικής πράξης της σύνθετης διοικητικής ενέργειας (διορισμού ή πρόσληψης). Δηλαδή δεν δημοσιεύονται προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων προσωπικού ούτε πράξεις διορισμού, δεν εκδίδονται ανακοινώσεις για πρόσληψη προσωπικού, δεν δημοσιεύονται πίνακες επιλογής προσωπικού τακτικού ή έκτακτου, δεν υπογράφονται πράξεις διορισμού. Οι σχετικές διαδικασίες που είχαν ήδη κινηθεί πριν την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται, δηλαδή αναστέλλονται προσωρινά, και συνεχίζονται αμέσως μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης.


Κατά συνέπεια, κατόπιν της δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος διάλυσης της Βουλής και προκήρυξης των εκλογών (Π.Δ. 40/2012, ΦΕΚ 90/Α/11.4.2012), από την Πέμπτη 12 Απριλίου 2012 μέχρι την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που θα προκύψει (κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος) από τις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 αναστέλλονται όλες οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού του ΑΣΕΠ που εμπίπτουν στην παραπάνω απαγόρευση. Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή ενστάσεων που είχαν ανακοινωθεί πριν την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται και συνεχίζονται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής και μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση εναπομείναντος χρονικού διαστήματος έως την εκπνοή τους.


Οι φορείς των οποίων οι διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης εμπίπτουν στην παραπάνω απαγόρευση και ελέγχονται από το ΑΣΕΠ οφείλουν να προσαρμόσουν τις σχετικές ενέργειές τους σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Τραυματίστηκε στο σεξ και πήρε... αποζημίωση


Μια 30χρονη υπάλληλος τραυματίστηκε ενώ έκανε σεξ σε δωμάτιο ξενοδοχείου κατά τη διάρκεια επαγγελματικού ταξιδιού και δεν το άφησε έτσι παρά ζήτησε αποζημίωση επειδή τραυματίστηκε "εν ώρα εργασίας".....
Το περιστατικό συνέβη στην Αυστραλία το 2007 αλλά τώρα βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου, το οποίο και την δικαίωσε! Η γυναίκα τραυματίστηκε όταν ενώ έκανε σεξ ξεκόλλησε από τον τοίχο και έπεσε πάνω της ένα φωτιστικό. Η γυναίκα, όπου το όνομα της δεν έγινε γνωστό, διεκδίκησε τα δεδουλευμένα της, για σωματικό τραυματισμό αλλά και για το ψυχολογικό τραύμα που υπέστη. Ο συνήγορός της υποστήριξε ότι το σεξ είναι ένα σύνηθες περιστατικό στη ζωή, όπως το να κάνεις ντους ή να κοιμάσαι. Το Δικαστήριο απεφάνθη ότι η αιτούσα θα δικαιούτο αποζημίωση εάν είχε για παράδειγμα τραυματιστεί παίζοντας ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. Έτσι, το γεγονός ότι έκανε σεξ και δεν ασχολούταν με κάποια άλλη δραστηριότητα, δεν αλλάζει κάτι. Η γυναίκα βρισκόταν σε επαγγελματικό ταξίδι με την εταιρία της για το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του πρακτορείου Commonwealth Government. Ωστόσο, κανόνισε να συναντήσει και έναν φίλο της που ζούσε στην πόλη. Πήγαν σε ένα εστιατόριο για δείπνο και έπειτα κατά τις 10, με 11 το βράδυ, επισκέφθηκαν το δωμάτιό της, όπου και συνεβρέθηκαν ερωτικά. Ο παρτενέρ της υποστήριξε ότι δεν πρόσεξε εάν χτύπησαν το φως ή απλά έπεσε γιατί εκείνη τη στιγμή υπήρχε πολύ ένταση και κυλιόντουσαν από εδώ και από εκεί.

Βόλτα με μηχανή στα 299 χλμ/ώρα


Αναβάτης καταγράφει το «ρεκόρ» του σε βίντεο

Είναι αυτό που λέμε «μην το δοκιμάσετε σπίτι»!

Τρελαμένος μηχανόβιος «σπάει» το μηχάνημά του στον εθνικό δρόμο Victoria B.C. και τα υπόλοιπα είναι ιστορία... Έπιασε τα 299 χλμ/ώρα όχι σε πίστα και ελεγχόμενες συνθήκες, αλλά στη ζούγκλα του αυτοκινητόδρομου!

Ο αναβάτης κατέγραψε το «ρεκόρ» του σε κάμερα και ανέβασε το βίντεο στο YouTube. Δείτε το...

Ένας γάμος πολύ ροκ!Ζευγάρι παντρεύτηκε σε ροκ φεστιβάλ

«Μόλις αρχίσαμε να μιλάμε για μουσική καταλάβαμε ότι ήμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλο». Έτσι εξήγησε η Λόρεν Σράιοκ την απόφαση που πήρε μαζί με τον σύντροφό της, να παντρευτούν στο ροκ φεστιβάλ Coachella στην Καλιφόρνια.


Οι δύο φανατικοί μουσικόφιλοι γνωρίστηκαν πριν από τρία χρόνια και η μουσική παίζει μεγάλο ρόλο στη σχέση τους.


Έτσι, όταν ήρθε η ώρα να παντρευτούν, δεν υπήρχε αμφιβολία: ο γάμος θα γινόταν σε περιβάλλον αμιγώς μουσικό! Το ζευγάρι κάλεσε τους φίλους του στο φεστιβάλ και η τελετή έγινε σε ινδουιστικό ιερό που βρίσκεται στο χώρο.


Όσο για τη «δεξίωση» του γάμου, ήταν κι αυτή εξίσου εντυπωσιακή: οι νεόνυμφοι και η παρέα τους απόλαυσαν live τους Radiohead! Καθόλου άσχημα!

Μακάβριο το έργο των σωστικών συνεργείων στο Πακιστάν


«Καμία σορός δεν βρέθηκε ολόκληρη»
«Καμία σορός δεν βρέθηκε ολόκληρη»
Μεγάλες προσπάθειες καταβάλλουν οι γιατροί στο Πακιστάν, προκειμένου να αναγνωρίσουν τις σορούς των θυμάτων του χθεσινού αεροπορικού δυστυχήματος. 


Ο επικεφαλής της ομάδας που έχει αναλάβει το μακάβριο έργο δήλωσε ότι έχουν λάβει 140 σάκους με ανθρώπινα μέλη. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι καμία σορός δεν βρέθηκε ολόκληρη. 


Η περισυλλογή των θυμάτων συνεχίζεται, ενώ έχουν ήδη βρεθεί τα μαύρα κουτιά του αεροσκάφους. 
Μέχρι στιγμής, επικρατεί η άποψη ότι το αεροπλάνο συνετρίβη εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών.

Ο λαός «πληρώνει» τα χρέη του Μυτιληναίου


Ο λαός «πληρώνει» τα χρέη του Μυτιληναίου
Με τα λεφτά του ελληνικού λαού ανταγωνίζεται τη ΔΕΠΑ και τη ΔΕΗ ο Μυτιληναίος!


Κάθε μέρα, που περνάει, η Ελλάδα μας πληγώνει όλο και περισσότερο.


Μας πληγώνει, γιατί από τη μια οι κυβερνώντες και οι δανειστές μας, μας ζητούν μετ΄ επιτάσεως να σφίγγουμε όλο και περισσότερο το ζωνάρι και από την άλλη κάποιοι εξακολουθούν, με την ανοχή προφανώς των αρμοδίων, να λειτουργούν υπεράνω νόμων, αδιαφορώντας για ο,τιδήποτε άλλο εκτός από την τσέπη τους.


Ο λόγος για το συνήθη ύποπτο, Ευάγγελο Μυτιληναίο. Ως γνωστόν, η θυγατρική του ομίλου του, Αλουμίνιον της Eλλάδος, χρωστά στη ΔΕΠΑ και στη ΔΕΗ πάνω από 180 εκατομμύρια ευρώ. Θέμα, που έχει φτάσει και στη δικαιοσύνη.


Την ίδια στιγμή, ο όμιλος του κυρίου Ευάγγελου προγραμματίζει να εισαγάγει το Μάιο φορτία υγροποιημένου αερίου, επιδιώκοντας να εκμεταλλευθεί τις χαμηλότερες τιμές, που προσφέρει η αγορά το καλοκαίρι σε σχέση με τους χειμερινούς μήνες. Δηλαδή, με περίσσιο θράσος, ο όμιλος Μυτιληναίου και χρωστάει και ανταγωνίζεται άνισα τη ΔΕΗ και τη ΔΕΠΑ.


Με τα λεφτά, που χρωστάει στη ΔΕΠΑ, δεν αγοράζει από τη δημόσια επιχείρηση το αέριο, που χρειάζεται, και εισάγει φθηνότερο.


Με τα χρήματα, που χρωστάει στη ΔΕΗ, εφοδιάζεται με φθηνότερο αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.


Όλα αυτά, μόνο στην Ελλάδα, το 2012.


Θυμίζουμε ότι τόσο η ΔΕΠΑ, όσο και η ΔΕΗ, είναι επιχειρήσεις, που ελέγχονται από το Δημόσιο, που σημαίνει ότι τις χρηματοδοτεί ο Έλληνας φορολογούμενος.


Δηλαδή, κάποιοι πίνουν σαμπάνιες στην υγειά των κορόιδων…


Όλων μας!

Ο Βενιζέλος μίλαγε σε άδεια καθίσματα

Ο Βενιζέλος μιλάει σε ένα πραγματικά άδειο γήπεδο. Η κατάσταση του ΠΑΣΟΚ είναι απλά τραγική. Σε όλη την διάρκεια της ομιλίας του το πλάνο δεν άλλαξε ούτε στιγμή.

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας και οικογένειες με μικρά παιδιά


Ανάπλαση κεντρικής πλατείας και οικογένειες με μικρά παιδιά


Επιτέλους μετά από χρόνια και με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Μακεδονίας – Θράκης, θα πραγματοποιηθεί η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας
Νέας Ορεστιάδας. Το έργο έχει ήδη ξεκινήσει, δειλά-δειλά κι η συνολική διάρκεια
αποπεράτωσης είναι 2 χρόνια.
Είναι σημαντικό όμως να αντιληφθούμε ότι για 2 χρόνια, που συνεπάγεται σε 2
θερινές περιόδους, δε θα έχουν την δυνατότητα οι κάτοικοι κι οι επισκέπτες της
πόλης, να χρησιμοποιούν την πλατεία ως ένα χώρο ψυχαγωγίας, προσωπικής αλλά
και των παιδιών τους. Και καταγράφω το γεγονός ιδιαίτερα για τα παιδιά.
Η δημοτική αρχή έπρεπε, έχοντας υπόψη την υλοποίηση του έργου, να
προγραμματίσει, ακόμη από πέρσι, παρεμβάσεις σε πλατείες, πάρκα, αλσύλλια,
ώστε να υποδεχθούν όλον αυτό τον αριθμό των οικογενειών με μικρά παιδιά, που θα
ψάχνουν να βρουν εναλλακτικές λύσεις ψυχαγωγίας.
Ακόμη και στην τελευταία τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος που
πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες, όταν ως αξιωματική αντιπολίτευση θέσαμε
επιτακτικά το θέμα για το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί, δεν εισπράξαμε κάποια
σοβαρή απάντηση.
Ενδεικτικά θα αναφέρουμε ότι προτείναμε ως χώρους για μικρές παρεμβάσεις
ανάπλασης, την πλατεία απέναντι από την Εθνική Τράπεζα, την πλατεία πίσω
από την παλιά γεφυροπλάστιγγα, το βόρειο πευκώνα, την πλατεία στο δρόμο του
παζαριού. Ταυτόχρονα, καταθέσαμε την αναγκαιότητα δημιουργίας πίστας scate,
καθώς το ενδιαφέρον από τους έφηβους κυρίως, είναι ιδιαίτερα έντονο.
Προχειρότητα κι ελλιπής σχεδιασμός θα οδηγήσει σε ταλαιπωρία τους γονείς. Και
τότε, τελευταία στιγμή, ίσως ευαισθητοποιηθεί ο δήμος για να κάνει κάτι. Άντε
λοιπόν. Γιατί περιμένουμε;


Χαμαλίδης Λευτέρης
Δημοτικός Σύμβουλος Ορεστιάδας

Φρόσω Φροσάρα (1988)

Οι Βασιλιάδες 51-52

Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012

Κι όμως στην Ορεστιάδα δεν έχουν Πάσχα … αλλά Χριστούγεννα!!!


Στην Ορεστιάδα φαίνεται πως η δημοτική αρχή ακόμα περιμένει τους τρεις μάγους με τα δώρα! Γι’ αυτό κι άλλωστε ο χριστουγεννιάτικος διάκοσμος στους δρόμους της πόλης! Τι κι αν είμαστε μέσα στην Μεγάλη Εβδομάδα, ο Δημήτρης Μουζάς, Δήμαρχος Ορεστιάδας, έχει φέρει μια άλλη νότα στην πόλη.


Συμφωνούμε με τον Δήμαρχο ότι αυτή η διαφορετική νότα στην πόλη έχει έρθει, αλλά είναι αυτή του κιτς!!!

καλημερα σας καλο πασχα . γελαστε με την καρδια σας No 24

24
Κάνε Like αν σου αρέσει κι εσένα!) είναι στο Facebook

Πέμπτη, 12 Απριλίου 2012

Το Θεατρικό Εργαστήρι Φερών « ΑΥΛΑΙΑ »
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΕΡΩΝ
Το Θεατρικό Εργαστήρι Φερών « ΑΥΛΑΙΑ » 
παρουσιάζει την Τρίτη 17 και την Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 
στο Δημοτικό Θέατρο Φερών
στις 9:00 μ.μ. την κωμωδία των

Δημήτρη Κεχαΐδη-Ελένης Χαβιαρά

« ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ »
Τέσσερις σύγχρονες γυναίκες αστικής καταγωγής, αποφασίζουν να αλλάξουν ριζικά τη ζωή τους. Ένα ταξίδι στην Ταϊλάνδη, θα τους δώσει τη δύναμη για το νέο ξεκίνημα. Θα καταφέρουν, όμως, να ξεφύγουν από τις αδυναμίες, τα πάθη και τα αδιέξοδα που οι ίδιες έχουν δημιουργήσει για τον εαυτό τους. Με ορμητήριο το σπίτι της Αλέκας στην Κηφισιά, οι τέσσερις φίλες κάνουν δίαιτα, ψάχνουν τον τέλειο άνδρα, αποκηρύσσουν το γάμο, τσακώνονται και αγαπιούνται, γελάνε και κλαίνε, ερωτεύονται, απογοητεύονται, χωρίζουν, ξανασμίγουν, προσπαθούν να καταλάβουν το αντίθετο φύλο, αλλά, κυρίως, την ίδια τους τη φύση. Το έργο αναλύει την μεταξύ τους φιλία και πόσο αυτή μπορεί να επηρεαστεί από τους άντρες της ζωής τους. Οι άνδρες, αν και απόντες ως χαρακτήρες, είναι πανταχού παρόντες στις ζωές των ηρωίδων, επηρεάζοντας την κρίση και τις αποφάσεις τους. Και όλες αυτές οι καταστάσεις περνάνε με τρόπο μοναδικό μέσα από τους σπαρταριστούς διαλόγους των Δημήτρη Κεχαϊδη και της συζύγου του Ελένης Χαβιαρά, που αβίαστα προκαλούν το γέλιο, αλλά και τον προβληματισμό.

Σκηνοθεσία – Σκηνογραφία – Μουσική επιμέλεια : Ζαχαράτος Αγαμέμνων
Φωτισμοί : Μπιριντζής Σάκης
Χτενίσματα : Αδάμ Κώστας
Ψιμυθιολόγοι : Αραπίδου Κωνσταντίνα – Σαρβανάκη Χρύσα

Διανομή : Παπάζογλου Σίσσυ (Αλέκα), Αραπίδου Δέσποινα (Ηλέκτρα), Αγγελάκου Κωνσταντίνα (Φωτεινή), Καπουκράνη Καίτη (Μάρω)


Γενική Είσοδος : 5 ΕυρώΚαμμένος: Θα είμαστε πρώτοι στις εκλογές!


Την αισιοδοξία του ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα είναι πρώτο κόμμα στις επικείμενες εκλογές της 6ης Μαϊου εξέφρασε σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο της ΝΕΤ ο Πάνος Καμμένος.............


 «Εμείς προσδοκούμε να είμαστε στις εκλογές πρώτοι και να μας δώσει ο ελληνικός λαός την εντολή διακυβέρνησης του τόπου. Μακάρι με το πρόγραμμα που έχουμε εξαγγείλει και τον τρόπο με τον οποίο θα βγούμε από τα δεσμά της τρόικα και του μνημονίου που θεωρούμε αντισυνταγματικά και άκυρα και ανυπόστατα, να συμφωνήσουν και άλλες δυνάμεις και να έρθουν μαζί μας», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Καμμένος, όπως αναφέρει το parapolitika.gr, και επανέλαβε την πρότασή του για συνεργασία σε όλες τις αντιμνημονιακές δυνάμεις. 


«Είμαστε ανοιχτοί στις συνεργασίες και για αυτό κάνουμε ένα κάλεσμα σε όλες τις αντιμνημονιακές δυνάμεις, έστω και την τελευταία στιγμή, να προχωρήσουμε σε ένα μέτωπο«, δήλωσε χαρακτηριστικά. 

Καλο Πασχα
Κατά την αποπληρωμή οφειλών προς τους συμπολίτες δανειστές του Δήμου μας, μετά την λήψη του δανείου μας μέχρι σήμερα, οι κάτωθι αποδέχθηκαν την πρόταση του Δημάρχου για βοήθεια προς τον Δήμο με υλικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανάπλαση του πάρκου Εθνικής Ανεξαρτησίας και άλλα υφιστάμενα κενά.
         Έτσι προσέφεραν οι:
Γραμματικόπουλος Γεωργίος υλικά αξίας 5.000,00€
Αριστογένης Λογαράς κ. Βαβασιάς Χρήστος 100 κυβικά    μπετόν
Κούγκουλος Μιχαήλ οικοδομικά υλικά αξίας 5.000,00€
Καλλιοντζής Απόστολος σιδηρικά είδη αξίας 2.000,00€
Δαστερίδης Λάζαρος αρδευτικά υλικά αξίας 3.000,00€
ΑΦΟΙ Τσορμπατσίδη οικοδομικά υλικά αξίας 1.000,00€

         Επιπλέον οι:
Ιωαννίδης Γεώργιος
Κούγκουλος Μιχαήλ
Λασκαράκης Γεώργιος
            που ήδη κατέβαλαν ποσόν συνολικά 6.700,00€, το οποίο αποτέλεσε μέρος του συνολικού τιμήματος για την αγορά οργάνων γυμναστικής στο χώρο του Πάρκου Εγνατία.

         Η προσφορά των ανωτέρω είναι αξιέπαινη σε αυτούς τους δύσκολους για όλους καιρούς και καταδεικνύει το ενδιαφέρον των δημοτών για τα κοινά.
         Ο Δήμος επαφίεται στην υπόσχεση των ανωτέρω, χωρίς άλλη δέσμευση (έγγραφα κ.λ.π.) και κατά την παράδοση των άνω υλικών θα κάνει ιδιαίτερη δημοσιοποιημένη μνεία.
         Προσωπικά τους ευχαριστώ θερμά και ελπίζω πως η πράξη τους θα αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση.

                                                                                                           Με τιμή,
                                                                                       Ο Δήμαρχος   Αλεξανδρούπολης
                                                                                                Ευάγγελος Λαμπάκης

Συνταξιούχος ετών 45 η εθνοσωτήρας Μιλένα Αποστολάκη!


1993-2012 ..... 
1)Το 1989, κατόπιν εξετάσεων, εντάχθηκε στην Νομική Υπηρεσία της Ολυμπιακής Αεροπορίας
2)Το 1993 εντάχθηκε στο Νομικό Γραφείο του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου
3)Από το 1995 έως το Μάρτιο του 2000 κατείχε τη θέση της Ειδικής Συνεργάτου στα Υπουργεία Πολιτισμού και Ανάπτυξης.
4)Εξελέγη Μέλος του Εκτ. Γραφείου της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ 
5)

Όνομα: ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ (ΜΙΛΕΝΑ)
Eπίθετο: ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Διεύθυνση:
Λεωνίδα Μανωλίδη 20 & Υμηττού Καισαριανή 16121
τηλ.: 210 3618111 210 3618211 210 3617111
Fax: 210 3618388
Email: milapo@hol.gr
Website: http://www.apostolakimilena.gr
Βουλευτής, Μέλος Εθνικού Συμβουλίου ,Όχι, απλά.... ανήκει στους εκλεκτούς "εθνοσωτήρες" αυτού του τόπου. 
    Κι όμως αποτελεί γεγονός, η Μιλένα Αποστολάκη είναι πλέον συνταξιούχος. 
    Η τέως υπουργός του  Σημίτη που μας έκανε Ευρώ-κατόχους και πρώην «ιδιαιτέρα» γραμματέας του  μακαρίτη Ανδρέα Παπανδρέου βγαίνει στη σύνταξη πρόωρα από την Ολυμπιακή με το νόμο που έφτιαξε η ΝΔ και που τροποποίησε πρόσφατα ο κολλητός της υπουργός,  A. Λοβέρδος... 
    Η σύνταξη της εκτιμάται ότι θα φτάνει τα 2.500 ευρώ/μήνα, με 21 χρόνια «υπηρεσίας» στην Ο.Α. Τώρα, πόσο συχνά επισκεπτόταν τη δουλειά... κανείς δεν καλοθυμάται, αφού η κ. Αποστολάκη χρόνια τώρα ασχολείται αποκλειστικά με τα της πολιτικής ζωής του τόπου. Όταν όλοι εμείς οι υπόλοιποι κοινοί θνητοί με 40 χρόνια υπηρεσίας θα πάρουμε -αν ποτέ πάρουμε- 850 Ευρώ κι αυτά στα 65...


    Τέτοια μάλιστα ήταν η λιγούρα της, που πίεζε συνεχώς το Λοβέρδο να «τακτοποιήσει» τους συμβασιούχους της Ολυμπιακής όσο πιο γρήγορα γίνεται. 
    Το σχετικό νομοσχέδιο, βέβαια, το συνέταξε ο νεοφιλελεύθερος Χατζηγάκης ο οποίος, στα πλαίσια του πνεύματος του «νεοφιλελευθερισμού», έκρινε ότι πρέπει να ονομάζονται συνταξιούχοι των 2.500 ευρώ εργαζόμενοι που μετά βίας έχουν πατήσει τα 40 τους!
    Γι' αυτά φταίει πάλι το ΔΝΤ, ή τα λαμόγια που μας κυβέρνησαν μαζί με τους βολεμένους χειροκροτητές τους, αυτούς που έχουν τώρα το θράσος να κατεβαίνουν και να κλείνουν τους δρόμους για να υπερασπιστούν τα «κεκτημένα» τους; 


    Αλλά βέβαια, όπως πολύ σωστά κάποιος είχε πει, "Ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό". 
    Τέτοια ξελιγωμένη γενιά ανθρώπων δεν έχει ξαναεμφανιστεί στην Ελληνική ιστορία. Κάπως έτσι καταλήγουν με τρεις και τέσσερις συντάξεις ο καθένας! 
    Αφού έφαγαν το καταπέτασμα και μας φέσωσαν για διακόσια χρόνια, να δείτε που στο τέλος θα πουν ότι εμείς τους διαφθείρουμε!


Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να διαδίδουμε τα ρεζιλίκια τους!!

Γυαλιά καρφιά το Περιφερειακό συμβούλιο Πελοποννήσου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ!

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΑΖΑΡΕΤ


ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012

Πετρελαϊκή απειλή από Ιράν που κλείνει τις κάνουλες προς Ελλάδα και Ισπανία


Τέλος και επισήμως βάζει το Ιράν στις εξαγωγές πετρελαίου προς την Ελλάδα και την Ισπανία, δύο από τους μεγαλύτερους πελάτες του διεθνώς. Η Τεχεράνη απειλεί επίσης με διακοπή την Ιταλία και τη Γερμανία συντηρώντας διεθνώς το κλίμα ανησυχίας που έχει εκτινάξει το πετρέλαιο πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι και την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης μέχρι και πάνω από 2 ευρώ το λίτρο.
Τα ελληνικά διυλιστήρια διαβεβαιώνουν ότι δεν τίθεται θέμα ομαλής τροφοδοσίας της χώρας σε καύσιμα καθώς, όπως λένε, εδώ και μήνες έχουν αρχίσει

Κρατούμενος στη ΓΑΔΑ μέχρι τη Δευτέρα ο Α.Τσοχατζόπουλος
Προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε από τον ανακριτή ο Ακης Τσοχατζόπουλος, ο οποίος συνελήφθη μετά από ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του για την υπόθεση των περιουσιακών του στοιχείων. Μέχρι την απολογία του, ο πρώην υπουργός θα κρατείται στη ΓΑΔΑ. Ο κ. Τσοχατζόπουλος κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.


Έξω από το εισαγγελικό γραφείο, ο κ. Τσοχατζόπουλος είχε διάλογο με τους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε αν περίμενε την σημερινή εξέλιξη. Ο πρώην υπουργός απάντησε αρνητικά, ενώ

ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ 90

Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

ΨΑΡΕΜΑ ΣΤΟ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ

Να ένας λόγος για να μην πάρεις ποτέ Ferrari

Φοβερή αίτηση απαλλαγής από το στρατό... Θα λιώσετε στο γέλιο!!!


Φοβερή αίτηση απαλλαγής από το στρατό... Θα λιώσετε στο γέλιο!!!


Κύριε Υπουργέ Άμυνας, επιτρέψτε μου να σας εκθέσω το πρόβλημά μου και να σας ζητήσω να τακτοποιήσετε το θέμα μου...


Περιμένω να μου "έρθει το χαρτί" για να παρουσιαστώ στο στρατό.
Είμαι 24 χρονών και έχω παντρευτεί μια χήρα 44 χρονών, η οποία έχει μια
κόρη 25 χρονών, την οποία παντρεύτηκε ο πατέρας μου. Επομένως ο πατέρας
μου, αφού παντρεύτηκε την κόρη μου, είναι γαμπρός μου.
Επιπλέον η κόρη μου, αφού είναι σύζυγος του πατέρα μου, έγινε και μητριά
μου.


Η γυναίκα μου κι εγώ αποκτήσαμε τον περασμένο Ιανουάριο ένα γιο. Κατά
συνέπεια εκείνος, είναι αδερφός της συζύγου του πατέρα μου και κουνιάδος
του πατέρα μου. Είναι όμως και θείος μου, αφού είναι αδερφός της μητριάς
μου.
Άρα ο γιος μου είναι θείος μου.


Η σύζυγος του πατέρα μου απέκτησε τα Χριστούγεννα ένα γιο, ο οποίος είναι
ταυτόχρονα αδερφός μου, αφού είναι γιος του πατέρα μου, και εγγονός μου,
αφού είναι γιος της κόρης της γυναίκας μου.
Τότε εγώ είμαι αδερφός του εγγονού μου και, επειδή ο σύζυγος της μητέρας
κάποιου είναι πατέρας του, αυτό έχει ως αποτέλεσμα εγώ να είμαι πατέρας της
κόρης της γυναίκας μου και αδερφός του γιου της.
Επομένως είμαι ο παππούς μου.


Δεδομένου αυτού, σας παρακαλώ να με απαλλάξετε, αφού ο νόμος απαγορεύει
πατέρας, γιος και εγγονός να υπηρετούν ταυτόχρονα στον στρατό.

"Kαμαρώστε το μισθό μου": Η φωτογραφία που σαρώνει στο Facebook
Εκατοντάδες likes και κοινοποιήσεις για την εικόνα που με λεπτομέρειες αναφέρει το που...
πηγαίνει ένας μισθός 820 ευρώ το μήνα στην Ελλάδα.


Πολλά σχόλια οργής συνοδεύουν την εικόνα που δείχνει το πόσο υψηλό είναι το κόστος ζωής στην Ελλάδα αλλά και το ότι οι περικοπές οδηγούν ξεκάθαρα τους Έλληνες πλέον στην εξαθλίωση.
Το πορτοφόλι του Έλληνα έχει ''αδυνατίσει'' επικίνδυνα και όσο ακούει κανείς για μισθούς Βουλγαρίας, τόσο περισσότερο απορεί με τη ''λογική'' που έχουν υιοθετήσει οι Έλληνες και Ευρωπαίοι ηγέτες...

Το φαγοπότι στη ΔΕΗ θα το πληρώσουμε εμείς! Μέχρι 30% αύξηση στο ρεύμα στα νοικοκυριά


Η είδηση αυτή σοκάρει και προκαλεί οργή σε όλους, καθώς για άλλη μία φορά οι έλληνες πολίτες θα κληθούν να πληρώσουν από την τσέπη τους, τις ατασθαλίες στη ΔΕΗ και το γνωστό φαγοπότι για το οποίο ήδη έχει παρέμβει ο εισαγγελέας.
Η κυβέρνηση βλέπει πως τα οικονομικά της ΔΕΗ δεν βγαίνουν πλέον και για να μην έχει στο χέρι της άλλη μία Ολυμπιακή, αναμένεται να προχωρήσει σε αυξήσεις στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως αποκάλυψε στην εκπομπή του ΣΚΑΙ στις 19:00 ο δημοσιογράφος, Νίκος Ευαγγελάτος. 


Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κυβέρνηση προτίθεται να αυξήσει τα τιμολόγια του ρεύματος κατά 30% σταδιακά από τον Ιούνιο έως τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους. Αυτή δυστυχώς η αύξηση αφορά τα οικιακά τιμολόγια και αυτό προκαλεί θύελλα αντιδράσεων, καθώς τα νοικοκυριά πλέον δεν βγαίνουν κυριολεκτικά και είναι πολύ κοντά η εικόνα των σκοτεινών σπιτιών. 


Φυσικά οι αυξήσεις στις βιομηχανίες έχουν ήδη ανακοινωθεί και είναι τεράστια η αύξηση ειδικά στο πάγιο ισχύος κατά 335%. Δηλαδή μία επιχείρηση που πλήρωνε πάγιο ισχύος 1666 ευρώ τώρα φτάνει το ποσό στα 7250 ευρώ το μήνα. 


Σε αυτή λοιπόν την κίνηση η κυβέρνηση θα προχωρήσει για να μην σκάσει η φούσκα της ΔΕΗ, καθώς η επιχείρηση το 2011 παρουσίασε ζημιές κατά 149 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι εκτιμήσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2012 κάνουν λόγο για ζημιές 270 εκατομμυρίων ευρώ.
Η τεράστια αυτή αύξηση θα έρθει σταδιακά από τον Ιούνιο έως τον Δεκέμβριο του 2012.

Βρέθηκε κατοχικός θησαυρός στην Τράπεζα της Ελλάδος


Έναν ιστορικής αξίας θησαυρό έκρυβε το θησαυροφυλάκιο της Τράπεζας της Ελλάδος, όπου εντοπίστηκαν 57 σάκοι με 14.334.000 κατοχικά γερμανικά μάρκα.


Ο υπουργός Οικονομικών, Φίλιππος Σαχινίδης, διέταξε τη σύσταση επιτροπής με……….
στόχο τη γνωμοδότηση για τα κατοχικά γερμανικά μάρκα. 
Με την απόφαση του Φίλιππου Σαχινίδη ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής αλλά και το έργο αυτής που θα αφορά «τον έλεγχο των 57 σάκων και την υποβολή εισήγησης για το αν συντρέχει λόγος για την περαιτέρω φύλαξή τους, την τυχόν διάθεσή τους για άλλους σκοπούς ή την καταστροφή τους, δεδομένου ότι αξία τους σήμερα είναι μόνο ιστορική».

Πηγη:
troktiko.eu

Απαγόρευση αλιείας στον ποταμό Έβρο


Με απόφαση που υπογράφει η Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Γεωργία Νικολάου, απαγορεύεται η αλιεία με κάθε μέσο και εργαλείο στον ποταμό Έβρο, στις τεχνητές λίμνες, στα ρέοντα ύδατα (ρέματα, χείμαρροι, κανάλια, διώρυγες) και τους υπόλοιπους υδάτινους σχηματισμούς της περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου.


Η απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει στις 15 Απριλίου 2012 και ώρα 8:00 πμ και λήγει στις 30 Μαΐου 2012 και ώρα 8:00 πμ.
Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην προστασία της αναπαραγωγής των ιχθυοπληθυσμών και των λοιπών υδροβίων οργανισμών που διαβιούν στα παραπάνω επιφανειακά νερά.
Για τους παραβάτες των αλιευτικών διατάξεων, επιβάλλονται διοικητικές ποινές και ποινικές κυρώσεις όπως επιβολή προστίμου, αφαίρεση άδειας αλιείας, κατάσχεση και εκποίηση των παρανόμων αλιευμένων προϊόντων, κατάσχεση και εκποίηση η καταστροφή (ανάλογα με την περίπτωση) αλιευτικών εργαλείων και συσκευών.

piazzadelpopolo

2013-1Συστατικα blog

Όροι χρήσης οπτικοακουστικών μέσων στην σελιδα μας

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ
Κάτοχοι Πνευματικών Δικαιωμάτων

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/31/ΕΚ άρθρο 15 Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου αφορά τα άρθρα 12,13,14 της Οδηγίας, όπου το άρθρο 14 είναι η Φιλοξενία!

Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου αναφέρεται ότι οι φορείς [πρόσωπα, ομάδες προσώπων, σύλλογοι, οργανισμοί κτλ. (θεσμοθετημένοι ή μη) που αναπτύσσουν κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές, κ.λπ. δραστηριότητες] δεν έχουν γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Η νομοθεσία λαμβάνοντας υπόψη την εντελώς διαφορετική φύση του συμμετοχικού διαδικτύου από αυτή των παραδοσιακών μέσων, έχει απαλλάξει τους υπεύθυνους των διαδικτυακών τόπων από την υποχρέωση προληπτικού (που πραγματοποιείται, που εφαρμόζεται για να αποτρέψει, να εμποδίσει την εμφάνιση, την εκδήλωση διάφορων καταστάσεων) ελέγχου του περιεχομένου. Διότι ο νόμος δέχεται ότι προληπτικά δεν μπορεί να τα εποπτεύει διαρκώς (το moderation είναι επιλογή κι όχι υποχρέωση). Το αντιστάθμισμα είναι βέβαια ότι τους επιβάλλει να λειτουργούν με μεγάλη αμεσότητα (όπως επιβάλλεται από τη φύση του Διαδικτύου) όταν έχουν ενημερωθεί ότι υπάρχει παράνομο υλικό, στο πλαίσιο της υποχρέωσης τους για κατασταλτικό έλεγχο. Μπορεί να μην έχει δηλαδή προληπτική ευθύνη έχει όμως υποχρέωση μόλις μάθει ότι κάτι είναι παράνομο, να το αφαιρέσει. Κι αυτή την ενημέρωση, θα την έχει μετά από σχετικό αίτημα του θιγόμενου!

Κανένα από τα αρχεία που εικονίζονται εδώ δεν φιλοξενούνται πραγματικά σε αυτόν τον site.

Οι ιδιοκτήτες και δημιουργοί αυτής της ιστοσελίδας δεν είναι υπεύθυνοι για τη χρήση των αναφορών και των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Σε αυτή την ιστοσελίδα, παρέχονται μόνο συνδέσμοι απο άλλους πόρους. Όλες οι πληροφορίες και οι συνδέσεις παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο.

Αν είστε οι πνευματικοί δικαιούχοι του υλικού που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα και δεν θέλετε να εξαπλωθεί, θα είμαστε ευτυχείς να σας βοηθήσουμε με την αφαίρεση των κατάλληλων διασυνδέσεων.

Αυτό προϋποθέτει να μας στείλετε ένα μήνυμα, το οποίο θα αναφέρει ακόλουθες πληροφορίες:

1. Αποδεικτικά στοιχεία οτι το υλικό σας προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα:
- Σαρωμένο έγγραφο με σφραγίδα
- E-mail από τον επίσημο ιδιοκτήτη της εταιρείας
- Άλλα στοιχεία επικοινωνίας, που θα μας επιτρέπει να σας ταυτοποιήσουμε ως ιδιοκτήτη του υλικού αυτού.

2. Το κείμενο που επιθυμείτε να τοποθετήσετε, συνοδεύεται από ένα αφαιρούμενο μέσο.

Σε αυτό, μπορείτε να καθορίσετε πού και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατόν να συλλεχθούν πληροφορίες, συνδέσεις με το οποίο έχουν αφαιρεθεί, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να πάρουν από εσάς όλες τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν σχετικά με αυτό το υλικό.

3. Απευθείας συνδέσεις με τις σελίδες που περιέχουν αναφορές σε δεδομένα που πρέπει να αφαιρεθούν.
(μορφης : http://www.info1058fm.com/2013/10/01-02.html)

Στη συνέχεια, μέσα σε 48 ώρες, το υλικό θα αφαιρεθεί και δεν θα είναι εφικτή η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail επικοινωνίας - info105.8@gmail.com
Εναλλακτικά επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 00306998062030

ShareThis